ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Venczel-Kovács Zoltán
Vállalkozás típusa: 
Kisadózó egyéni vállalkozó
Székhelye és postai címe: 
9024 Győr, Kálvária u. 7/B.
Nyilvántartási száma: 
51638902
Adószáma: 
68362540-1-28
E-mail címe: 
vkovacszoltan@gmail.com
Honlapjának címe: 
www.bediesztiemlekdij.hu
Tárhely szolgáltató neve: 
NLG-System Bt
Tárhely szolgáltató címe
: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

Szolgáltató, továbbiakban: vállalkozó, mint a www.bediesztiemlekdij.hu továbbiakban: weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire. A vállalkozó kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak és regisztrált felhasználóinak a weboldal tudomására jutó személyes adatait, azokat kizárólag a szolgáltatás céljához szükséges mértékben és ideig használja fel.

A vállalkozó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse.  

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása. A weboldal látogatásával, a szükséges adatok megadásával, és a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a vállalkozó jogainak gyakorlásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez, a weboldal szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges célokra történő felhasználásához és kezeléséhez.
 

Az érintettek köre: a Felhasználók. Felhasználónak minősül – jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában – azon személy, aki/amely a weboldal szolgáltatásait bármely módon igénybe veszi. 

 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása; a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Fizetős szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában e-nyugta, díjbekérő, számla kiállítása, fizetés lebonyolításában való közreműködés.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A weboldalon azon felhasználó – fizetéshez szükséges – adatai, aki valamely „fizetési lehetőséget” igénybe vesz a célból, hogy Belépőjegyet vásároljon és ennek érdekében kifizetést teljesít, harmadik fél számára is elérhetővé válik. E vonatkozásban harmadik félnek minősül: 

A feltöltött személyes adatokat a Vállalkozó, a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek ezen kívül semmilyen módon nem adja tovább. Kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a Vállalkozó jogszabályi kötelezettsége.

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnéltájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogaira, kötelezettségeire valamint a jogorvoslati lehetőségek igénybevételére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

A webáruház üzemeltetése kapcsán nem kell kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás. Amennyiben a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevél küldés) is felhasználják, vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére továbbítják, új kérelem benyújtásával kérelmezni kell az adatkezelés nyilvántartásba vételét.

 

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: NLG-System Bt. 100% magyar tulajdonosi kör, 2003-ban alapítva.
Cím: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Szerverterem: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 13-06-063659
Adószám: 21880106-2-13 

 

Weboldal és a domainnév tulajdonosa:

Név: Venczel-Kovács Zoltán
Vállalkozás típusa: 
Kisadózó egyéni vállalkozó
Székhelye és postai címe: 
9024 Győr, Kálvária u. 7/B.
Nyilvántartási száma: 
51638902
Adószáma: 
68362540-1-28
E-mail címe: 
vkovacszoltan@gmail.com
Honlapjának címe: 
www.bediesztiemlekdij.hu